v3
v3
v2
v1

Making progress. I think the dog is pretty much done!